Brandname SMS - Dịch vụ tin nhắn thương hiệu

BNSMS | Hướng dẫn tích hợp hệ thống qua API
1.    Mục đích 1.1. Để các Partner (đối tác) dễ dàng kết nối các dịch vụ SMS. 1.2. VHT đã xây dựng cổng kết nối hai chiều (chiều MO & chiều MT) phục v...
Thu, 25 Tháng 4, 2019 at 10:12 PM